کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه ها تالیف حمیدرضا روانشادنیا

  • 164,000 تومان


***ارسال رایگان با خرید بالاتر از 1.5 میلیون تومان***

کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه ها تالیف حمیدرضا روانشادنیا

موفقیت در آزمون نظام مهندسی در گرو بررسی دقیق منابع آزمون و انتخـاب کتب مناسب است، در این آزمون حدود 10% سوالات مربوطه به درس تحلیل سازه ها می باشد که مباحث آن در کتاب شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تحلیل سازه ها تشریح شده است. بـدیهی اسـت که حل مسائل تحلیل سازه نیازمند تسلط کافی بر استاتیک می باشد، لذا در ایـن کتاب سعی شده مفاهیم کلی و پایه ای شامل معرفی انواع تکیه گاه ها و شناخت رفتار اعضا شرح داده شود تا از رجوع به کتب استاتیک بی نیاز شوید. در فصل اول مفاهیم کلی و چگونگی تعیین پایداری سازه ارائـه شـده و در فصل دوم نحوه محاسبه درجه نامعینی سازه مشخص شده است. در صورتی که سازۀ بررسی شده در فصل دوم از نوع معین باشد، برای تحلیل آن بایستی از روشهای تحلیل شرح داده شده در فصل سوم و در صورتی که سازه نامعین باشد بایستی از روشهای تحلیل سازه فصل چهارم استفاده گردد.انتخاب روش تحلیل مناسب یکی از مهمترین مراحل در تحلیل یک سازه می باشد. در ابتدای فصول 3 و 4 برای بارگذاری های مختلف و با توجه بـه مجهولات مسـئله، پیشـنهاداتی جهـت انتخاب روش تحلیل سازه به شرح تفصیلی آن روش و مثالهای حل شـده مراجعه نموده و مجهولات مسئله محاسبه می گردد.

فهرست مطالب :

فصل اول: مبانی، مفاهیم و كلیات

۱-۱- سازه و تحلیل سازه

۱-۲- معرفی انواع اعضای سازه‌ای

۱-۳- انواع قیدها و اتصالات سازه‌ای 10

۱-۳-۱-۲- قید مفصلی

۱-۳-۱-۵ -قید لغزشی و یا مفصل برشی

۱-۴- انواع تكیه‌ گاه‌ ها و شرایط تکیه‌ گاهی

۱-۴-۱ -تكیه‌ گاه ساده

۱-۴-۲- تكی ه‌گاه غلتکی

۱-۴-۳ -تكیه‌ گاه گیردار

۱-۴-۴ -تكیه‌ گاه لغزنده گیردار

۱-۴-۵ -تكیه‌ گاه رابط یا میله‌ ای

۱-۵- معرفی انواع فنرها

۱-۶- انواع نیروهای وارد بر سازه‌ ها

۱-۷- مفاهیم تعادل، پایداری و ناپایداری در سازه‌ ها

۱-۷-۱- تعادل

۱-۷-۱-۱عضو دو نیرویی

۱-۷-۱-۲- عضو سه نیرویی

۱-۷-۲- پایداری

۱-۷-۲-۱ ناپایداری ایستایی

۱-۷-۲-۲- ناپایداری هندسی داخلی

۱-۷-۲-۳- ناپایداری هندسی خارجی

۱-۷-۳- الگوهای پایداری در سازه‌ ها

۱-۳-۷-۱- مفصل موهومی

۱-۸- پایداری نسبی  (اتصال دو سازه، سه سازه(

۱-۸-۱- انواع اتصال دو جسم بهم

۱-۸-۱-۱-اتصال دو جسم توسط سه میله غیر همرس و غیر موازی

۱-۸-۱-۲- اتصال دو جسم توسط یک میله و یک مفصل

۱-۸-۲- انواع اتصال سه جسم متصل

۱-۸-۲-۱- اتصال سه جسم توسط سه مفصل

۱-۸-۲-۲- اتصال سه جسم توسط شش عضو دو نیرویی

فصل دوم: معین و نامعین بودن سازه‌ ها

۲-۱- درجه نامعینی سازه‌ ها

۲-۲- تعیین درجه نامعینی در قابها

۲-۲-۱- روش شمارش معادلات و مجهولات

۲-۲-۱-۱- معادلات شرط

۲-۲-۲- روش شمارش حلقه‌ ها و کادرهای بسته

۲-۲-۳- روش تبدیل قاب به شاخه‌ های معین

۲-۳- تعیین درجه نامعینی در تیرهای سراسری

۲-۴- تعیین درجه نامعینی در خرپاها

۲-۵- تعیین درجه نامعینی در سازه‌ های دارای کابل

۲-۶- تعیین درجه نامعینی در سازه‌ های دارای فنرهای انتقالی، و فنرهای دورانی

فصل سوم: تحلیل سازه‌های معین

۳- ۱- مقدمه

۳-۲- راهنمای انتخاب روش برای تحلیل سازه‌ های معین

۳-۲-۱- راهنمای روش‌ های انرژی برای تحلیل سازه های معین

۳-۲-۲- راهنمای روش تیر مزدوج

۳-۲-۳- راهنمای روش لنگر سطح

۳-۲-۴- راهنمای روابط تیرهای پایه

۳-۳- یادآوری از استاتیک:

ترسیم نمودار تغییرات نیروی محوری، نیروی برشی و لنگر خمشی

۳-۳-۱- تعریف نیروی برشی

۳-۳-۲- تعریف نیروی محوری

۳-۳-۳- تعریف لنگر خمشی

۳-۳-۴- نمودار تغییرات نیروی برشی و لنگر خمشی (روش جمع زدن)

۳-۳-۴-۱- ترسیم نمودار تغییرات نیروی برشی با استفاده از روش جمع زدن

۳-۳-۴-۲- ترسیم نمودار لنگر خمشی به روش جمع زدن

۳-۳-۴-۳- مثال‌هایی برای ترسیم نمودار برش و لنگر خمشی در سازه‌ های معین

۳-۴- تعیین تغییرشکل‌ های سازه‌ معین

۳-۵- روش كار مجازی ”بار واحد“ برای تحلیل سازه های معین

۳-۵-۱- گامهای روش کار مجازی برای تحلیل سازه معین

۳-۶- روش كار حقیقی ـ انرژی برای تحلیل سازه‌ های معین

۳-۶-۱- قضیه کاستیگلیانو

۳-۶-۲- انرژی کرنشی داخلی تحت بارهای محوری

۳-۶-۳- انرژی کرنشی داخلی تحت خمش خالص

۳-۶-۴- انرژی کرنشی داخلی بر اثر تلاش برشی

۳-۶-۵- انرژی کرنشی در تیر بر اثر نیروی برشی

۳-۶-۶- انرژی کرنشی در میله بر اثر گشتاور پیچشی

۳-۶-۷- تعیین تغییر شکل تیر و قابها به روش انرژی

۳-۶-۷-۱- تعیین تغییر شکل تیرهای خمیده

۳-۷- روش تیر مزدوج برای تحلیل سازه های معین

۳-۷-۱- گام‌های روش تیر مزدوج

۳-۷-۲- چند نكته مهم در روش تیر مزدوج

۳-۸- روش لنگر سطح

۳-۸-۱- مراحل روش لنگرسطح

۳-۸-۲- چند نكته مهم در روش لنگر سطح

۳-۹- استفاده از روابط تیرهای پایه برای تحلیل سازههای معین

۳-۱۰- تحلیل خرپاهای معین

۳-۱۰-۱- روش مفصل برای تحلیل خرپای معین

۳-۱۰-۲- روش مقطع برای تحلیل خرپاهای معین

تسـت‌های فصل سـوم آزمـون   نظام مهندسی سال‌‌های گذشته

فصل چهارم:تحلیل سازه‌های نامعین

۴-۱- پیش نیازهای فصل ۴

۴-۲- خلاصه تحلیل سازه های نامعین

۴-۳- راهنمای انتخاب روش تحلیل سازههای نامعین

۴-۳-۱- راهنمای استفاده از روش نیرو ( نرمی(

۴-۳-۲- راهنمای استفاده از روش تغییر مکان (سختی)

۴-۳-۳- راهنمای استفاده از روش معادل‌ سازی با فنر

۴-۳-۴- راهنمای استفاده از روش تحلیل تقریبی

۴-۴- روش سازگاری تغییر شکل‌ ها برای تحلیل سازه های نامعین

۴-۵- روش معادل‌ سازی با فنر برای تحلیل سازه های نامعین

۴-۵-۱- معرفی انواع فنر و نحوه معادل سازی یک عضو با فنر

۴-۵-۱-۱- سختی فنرهای خطی، معادل با اعضاء تحت نیروی محوری

۴-۵-۱-۲- سختی فنرهای خطی، معادل با اعضاء تحت خمش

۴-۵-۱-۳- سختی فنرهای دورانی، معادل با اعضاء تحت پیچش

۴-۵-۱-۴- فنرهای موازی

۴-۵-۱-۵- فنرهای سری

۴-۶- روش شیب افت

۴-۶-۱ درجه آزادی

۴-۶-۱-۲ درجه آزادی چرخشی (D2)

۴-۶-۱-۳  نکات درجه‌ ی آزادی

۴-۶-۲ مجهولات، قراردادها و روابط روش شیب افت

۴-۶-۲-۱- قرارداد علامت شیب‌ ها و دوران‌ ها در روش شیب‌ افت

۴-۶-۲-۲- روابط شیب افت

۴-۷ روش توزیع لنگر

۴-۷-۱ تعاریف و اصطلاحات مربوط به روش توزیع لنگر

۴-۷-۱-۱- سختی دورانی 

۴-۷-۱-۱-۱- جدول مقادیر سختی دورانی

۴-۷-۱-۲- ضریب انتقال لنگر عضو (C)

۴-۷-۱-۳- ضریب توزیع لنگر (D)

۴-۷-۱-۳-۱- جدول ضرایب انتقال

۴-۷-۱-۴- لنگرهای گیرداری FEM

۴-۷-۲ مراحل تحلیل سازه به روش توزیع لنگر

۴-۸ روش پرتال

۴-۹ تعاریف تقارن و پادمتقارن

۴-۹-۱- نمونه‌ هایی از بارگذاری متقارن

۴-۹-۲- نمونه‌ هایی از بارگذاری پادمتقارن

۴-۹-۳- سازه متقارن ـ بار متقارن

۴-۹-۴- سازه متقارن – بار پاد متقارن

۴-۹-۵- سازه پادمتقارن ـ بار متقارن

۴-۹-۶- سازه پادمتقارن ـ بار پادمتقارن

تسـت‌های فصل چهارم آزمـون  نظام مهندسی سال‌های گذشته

فصل پنجم: خط تاثیر

۵-۱- خط تأثیر چیست؟

۵-۲- روش مولر ـ برسلاو

۵-۲-۱- خط تأثیر لنگر خمشی

۵-۲-۲- خط تأثیر نیروی برشی در عضو

۵-۳- خط تأثیر در سازه‌ های نامعین

۵-۴- كاربرد خط تأثیر

تسـت‌ های فصل پنجم آزمون نظام مهندسی سال‌‌ های گذشته

كلید واژه

کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه ها تالیف حمیدرضا روانشادنیا

مشخصات کتاب
موضوع آزمون نظام مهندسی - عمران
ناشر نوآور
مولف حمیدرضا روانشادنیا ، هومان بابا احمدی میلانی ، امیر ناصری دهکردی
نوبت چاپ 11
سال چاپ 1402
تعداد صفحات 252
قطع وزیری
نوع جلد شومیز
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ تحریر
شابک 9786001681967

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب