کتاب تئوری امواج الیوت Elliott Wave Theory احمد اکبری

 • 495,000 تومان445,500 تومان


***ارسال رایگان با خرید بالاتر از 1.5 میلیون تومان***

کتاب تئوری امواج الیوت Elliott Wave Theory احمد اکبری

معرفی کتاب تئوری امواج الیوت از زبان نویسنده:

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﮑﻨﯿﮑﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ، ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﯿﻮت ﻗﻮيﺗﺮﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل اﺳﺖ. ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ را از اﻟﯿﻮتﮐﺎرﻫﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ. اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺟﺰ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ و اﻟﺒﺘﻪ ﻟﻮﮐﺲﺗﺮﯾﻦ ﺳﺒﮏﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ یکی از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﯾﻦ روش، ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ دهﻫﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﯿﻮﺗﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﯿﻮت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪﺗﺮ آنکه اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽروح و ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺌﻮري اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ با ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﻢ روﺑﺮو ﺑﻮدم، ﺑﻪﻃﺮزي ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ 3 ﯾﺎ 4 ﮐﺘﺎب را ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻼﺳﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدادم. در ﻃﯽ دوران ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﯿﻮت را ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب اوﻟﻢ، ﮐﺘﺎب «ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﭘﺎﯾﻪ» ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روي ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺗﺌﻮري اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت کارﮐﻨﻢ. در زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ کتاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در ذﻫﻨﻢ اﺳﺖ را ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﮐﻨﻢ، ﻋﻤﻼً ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل اﯾﺮان را اﻧﺠﺎم داده ام. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، اﺑﻌﺎد ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﯿﻮت را ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ دهﻫﺎ و ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺜﺎل و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﯽ روان ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده ام. ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ در ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎب اﻟﯿﻮﺗﯽ دﯾﮕﺮي اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﻟﯿﻮﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزار اضافه شود. در ﻃﯽ اﯾﻦ دو ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮدم، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم. اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه، ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده‌ام. ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﻮيﺗﺮﯾﻦ و ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ اﯾﺮان ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

سرفصل های کتاب تئوری امواج الیوت Elliott Wave Theory احمد اکبری

 • فصل اول: تاریخچه تئوری امواج الیوت
 • فصل دوم: مفاهیم پایه
 • فصل سوم: روانشناسی امواج
 • فصل چهارم: فیبوناچی قیمت
 • فصل پنجم: فیبوناچی زمان
 • فصل ششم: فرایند تحلیل
 • فصل هفتم: حرکات انگیزشی
 • فصل هشتم: اصلاحی های ساده
 • فصل نهم: اصلاحی های پیچیده
 • فصل دهم: الیوت ترکیبی
 • فصل یازدهم: سناریو نویسی و تعدیل سناریو
 • فصل دوازدهم: استراتژی و مدیریت سرمایه

کتاب تئوری امواج الیوت Elliott Wave Theory احمد اکبری

مشخصات کتاب
موضوع بازارهای مالی - تحلیل تکنیکال
ناشر آراد کتاب
مولف احمد اکبری
نوبت چاپ 1
سال چاپ 1402
تعداد صفحات 488
قطع وزیری
نوع جلد شومیز
شابک 9786001866494

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب